თანამშრომელთა შტატების გაფორმება

თანამშრომელთა შტატების ფორმირება ხდება ორგანიზაციასთან შრომითი კონტრაქტების გაფორმების გზით. ეს კი წარმოადგენს მთავარი ბუღალტერის პირდაპირ მოვალეობას. ამ ხელშეკრულებების თანახმად, საგადასახადო სამსახურს ყოველთვიურად წარედგინება ანგარიში ხელფასის გაცემის შესახებ.

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენს ორგანიზაციაზე და გაითვალისწინებს მის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას.

სერვისები