სავალდებულო გადასახადების კონტროლი

საქართველოში ბიზნეს საქმიანობა დაკავშირებულია საგადასახადო ვალდებულებებთან, რომელთა დროული შესრულება ბიზნეს ოპერირებისთვის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. კომპანიის სტრატეგიული ამოცანა დარიცხული გადასახადების დეკლალირება და გადახდაა, რაც უალტერნატივო საშუალებაა თავიდან იქნას აცილებული სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული სანქციები, როგორიცაა საბანკო ანგარიშების და კომპანიის აქტივების დაყადაღება. ჩვენი სპეციალისტების პროფესიული უნარები და კომპეტენციაა გარანტი თქვენი კომპანიის საგადასახადო აღრიცხვის სისტემის სწორად ფორმირებისთვის.

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენს ორგანიზაციაზე და გაითვალისწინებს მის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას.

სერვისები