ორგანიზაციების ბიზნეს-საქმიანობა გულისხმობს ინტერნეტ-ბანკინგით მუშაობას, კერძოდ კი ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ ფულად გადარიცხვების. საყურდღებოა, რომ ყველა ბუღალტერს არ გააჩნია მსგავს ოპერაციებთან მუშაობის გამოცდილება. ჩვენი თანამშრომლები დახელოვნებულნი არიან  საკითხებში, რომლებიც ეხება ნებისმიერი სახის ფულადი ტრანზაქციების შესრულებას.

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენს ორგანიზაციაზე და გაითვალისწინებს მის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას.

სერვისები