დეკლარაციის ყოველთვიური/წლიური ჩაბარება

საგადასახადო დეკლარაციის ყოველთვიური წარდგენა საგადასახო ორგანოსთვის და წლიური ანგარიშის შედგენა კომპანიების ბუღალტრული ანგარიშგების სავალდებულო კომპონენტია. ამასთან ანგარიშების წარდგენა სავალდებულოა ნებისმიერ ბიზნეს ოპერატორისთვის, დღგ-ს გადამხდელებისათვის და მათთვის, ვინც არ იხდის დღგ-ს. სავალდებულოა ასევე ნულოვანი ანგარიშგების წარდგენა. ბუღალტრული აღრიცხის მთავარი ამოცანა დეკლარირებული მონაცემების სიზუსტეა. ჩვენ შესაძლებლობას გაძლევთ სრულად დაეყრდნოთ ჩვენი მომსახურების ხარისხს და შესრულებული სამუშაოს მაღალ სტანდარტს.

ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის მოქნილ სისტემას რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენს ორგანიზაციაზე და გაითვალისწინებს მის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას.

სერვისები